Budapest diary

 

 دفترچه خاطرات بوداپست
این شات در مجارستان گرفته شده، این فیلم کوتاه زرق و برق دار در رابطه شخصیت اصلی این داستان هست که در بوداپست برای یافتن پاسخ، شخص خاصی را جستجو می کند.

ادامه خواندن